Sıhhı Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı (Seviye 4)
Sıhhı Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı (Seviye 4)

Programın Adı

Sıhhi Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı

Seviyesi

Seviye 4

Programın Amacı

Sıhhi Tesisat Bakım Onarım ve Servis Elemanı (Seviye 4), iş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin belirlenmiş önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde; binalarda temiz ve atık su boru tesisatının, vitrifiye, makine ve cihaz montajı ile arıtma ünitesi, ısıtma, soğutma, basınçlı hava kompresör sisteminin ve yangın tesisatının montaj, bakım ve onarımını yapan nitelikli kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin arttırılması için;

·        Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanılamak,

·        Adayların geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

·        Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Başvuru Ön Şartları

Herhangi bir ön şart tanımlanmamıştır.

Başvuruda İstenen Belgeler

·        Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

·        Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Banka Dekontu

·        Belge Kullanım Sözleşmesi

·        Başvuru Formu

Programı Oluşturan Zorunlu Yeterlilik Birimleri

A1- İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Yönetim sistemleri, İş Organizasyonu

A2- Boru Tesisatı Bakım Onarımı

A3-Atık Su Tesisatı Bakım Onarımı

A4- Vitrifiye Armatür Bakım Onarımı

A5 Yangın Tesisatı Bakım ve Onarımı

A6- Basınçlı Hava Kompresör Sisteminin Bakım Onarımı

Programı Oluşturan Seçmeli Yeterlilik Birimleri

-

Birimlerin Gruplandırılmasına İlişkin Alternatifler

-

Sınav Türü

·        Teorik

·        Performans

Sınav Süresi

Teorik sınavda adaylara her soru için ortalama 2 dakika zaman verilir.

Soru Sayısı

Teorik sınavda adaylara en az seksen beş (85) soruluk, her biri eşit puan değerinde, 4 (dört) seçenekli çoktan seçmeli yazılı sınav uygulanır.

Başarı Kriterleri

·        Yazılı sınavda soruların en az %60’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.

·        Performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari %70 başarı göstermesi gerekir.

Tekrar Sınava Giriş Hakkı

Adaylar girmiş oldukları yeterlilik sınavından başarısız olmaları halinde 1 yıl içinde aynı yeterlilikten sınav ücreti ödemeden tekrar girme hakkına sahiptir. Tekrar girdikleri bu sınavdan da başarısız olmaları halinde bundan sonra girmek istedikleri sınavlar için ilk başvuru koşulları geçerlidir.

Belgenin Geçerlilik Süresi

5 yıl                                                                                              

Belge Gözetim Sıklığı

-

Belge Gözetim Yöntemi

-

Gözetim Sonucuna göre Belge Geçerliliği

-

Yeniden Belgelendirme Şartları

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur.

a)      5 yıl belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,

b)     Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavlardan (P1) başarılı olmak.

Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.