Marka Logo Sözleşmesi
Marka Logo Sözleşmesi
Marka Logo Sözleşmesi
Marka Logo Sözleşmesi1. AMAÇ

Bu Prosedürün amacı, Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AESOB) İktisadi İşletme Mesleki Sınav Merkezi (MSM) tarafından gerçekleştirilen belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde; Belge, Marka ve Logo kullanımları için bir yöntemin belirlenmesinin sağlanmasıdır.

2. KAPSAM

Bu Prosedür, AESOBMSM tarafından gerçekleştirilen belgelendirme faaliyetleri çerçevesinde; belge, marka ve logo kullanım faaliyetlerini kapsar.

3. TANIMLAR

Bu prosedürde geçen;

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK): Personel Belgelendirme Kuruluşlarının, TS/EN ISO IEC 17024:2012 Uygunluk Değerlendirmesi – Personel Belgelendiren Kuruluşlar İçin Genel Şartlar Standardına göre faaliyet gösterdiklerini onaylayan ilgili otoriteyi,

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK): Ulusal meslek standartlarını temel alarak, teknik ve mesleki alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemekten; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek sorumlu otoriteyi,

Logo: Türk Akreditasyon Kurumunu, Mesleki Yeterlilik Kurumunu ve AESOBMSM’ yi tanıtma amacıyla kullanılan stilize edilmiş sembolleri,

Belge: AESOBMSM tarafından, yetki kapsamında yer alan ulusal yeterlilik(ler)de tanımlanmış esaslara göre yürütülen ölçme değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan bireyler için düzenlenen ve bireyin söz konusu ulusal yeterlilikte belirtilen öğrenme kazanımlarına (bilgi, beceri ve yetkinlik) sahip olduğunu gösteren Mesleki Yeterlilik Belgeleri,

Marka: Türk Akreditasyon Kurumunu, Mesleki Yeterlilik Kurumunu ve AESOBMSM’ yi resim ya da harfler ile ifade eden tescilli işaretleri, ifade eder.

4. UYGULAMA

4.1. Belge Kullanımı

AESOBMSM tarafından düzenlenen sınavlardan başarılı olan adaylar Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanırlar ve AESOBMSM belgelendirilmiş kişiler ile Belge Kullanım Sözleşmesi imzalar. İki asıl olarak imzalanan Sözleşmelerin bir asıl nüshası AESOBMSM’ de, bir asıl nüshası ise belgelendirilmiş kişide kalır.

Belge Kullanım Sözleşmesini imzalayarak belgesini teslim alan belgelendirilmiş kişi; AESOBMSM’ nin belge, marka ve logo kullanım şartlarını kabul etmiş sayılır.

Belgelendirilmiş kişilerin TÜRKAK ve MYK kurallarına uyması gerekir. Bu husus AESOBMSM internet sitesinde www.aesobmsm.org.tr kamuya ilan edilmiştir.

Belge, AESOBMSM’ nin mülkiyetindedir. Belgelendirme Prosedürüne ve yasal şartlara uyulması koşuluyla, belgelendirilen kişi belgenin geçerli olduğu süre içerisinde belgeyi kullanım hakkına sahiptir. Belgeler, belgelendirilmiş kişi tarafından hiçbir surette başkasına devredilemez, kullandırılamaz. 

Belge, sadece verildiği kapsam dahilinde geçerlidir. Belgeye uygun olmayan atıflarda bulunulması ya da belgelerin, markaların veya logoların yayınlarda, kataloglarda vb. yanıltıcı biçimde kullanılması yasaktır. Verilen belgeler başvuruda bulunan adaya aittir. Bu nedenle, firma veya ürün belgesi izlenimi verecek şekilde kullanılamaz. Sistem veya ürün belgesi izlenimi verecek şekilde kullanıldığı tespit edilen belgeler için yazılı uyarı yapıldığı halde, belgeyi bu şekilde kullanmaya devam eden kişiler hakkında yasal işlem başlatılır.

Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.

Belgelendirilen kişiler, belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz. Belge üzerinde herhangi bir yırtılma veya belgenin anlaşılmasını engelleyecek bozulma olması durumunda, kişi belge kullanımını sona erdirir ve belgenin yenilenmesi için tahrip olan belge ile birlikte AESOBMSM’ ye başvurur.

Geçerlilik süresi içinde, kaybedilmesi veya belgede yer alan kişisel bilgilerde değişiklik olması durumunda, belgelendirilmiş kişi AESOBMSM’ ye başvurarak yeni bir belge düzenlenmesini isteyebilir. Bu işlemler için Ücret Çizelgesinde yer alan belge masraf karşılığı talep edilir.

Belgeler, AESOBMSM’ nin veya AESOBMSM belgelendirme sisteminin itibarına zarar verecek yahut kamu güvenini kaybettirecek şekilde kullanılmamalı, belgeler ile ilgili AESOBMSM’ yi yetkisiz kılacak veya yanlış yola sevk edebilecek açıklamalar yapılmamalıdır.

Belgenin askıya alınması veya geçerlilik süresinin dolması halinde belge, geçerliliğini yitirir. Belgenin hangi koşullarda askıya alınacağı ve iptal edileceği Yeniden Belgelendirme ve Takip Prosedüründe belirlenmiştir. Belge sahibi, belgenin askıya alındığının kendisine bildirilmesinden itibaren belge kullanımını durdurmakla yükümlüdür. 3 (üç) ay boyunca belgenin askıda kalması ve belirtilen süre zarfında gerekli kanıtların AESOBMSM’ ye ulaştırılmaması durumunda kişinin belgesi iptal edilir.

Belgenin haksız kullanımından doğan sorumluluk belgelendirilmiş bireye aittir. Belgelendirilen kişi, belgesinin askıya alınması veya iptalinden sonra belgesini veya belgedeki logoları kullanmayı ve ona atıfta bulunmayı durdurmakla ve ayrıca belge kapsamındaki her türlü değişikliği AESOBMSM’ ye bildirmekle yükümlüdür.

4.2. Logo/Marka Kullanımı

AESOBMSM markası ve logosu, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) marka ve logolarıyla birlikte kullanıldığında AESOBMSM tarafından;

·           TÜRKAK Akreditasyon Markası’ nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar (R10.06) Rehberine,

·           MYK Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslarına

·           29503 sayı ve 15 Ekim 2015 tarihli Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği’ne uyulur.

TÜRKAK ve MYK logoları yalnızca ilgili kuruma ait olup, ortak gerçekleştirilen ulusal ya da uluslararası projelerde kurum izni ile kullanılması dışında, başka biri kurum, kuruluş, kişi tarafından kullanılması yasaktır.

AESOBMSM logosu; AESOBMSM haricindeki kişi, kurum ve kuruluşlarca sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir. AESOBMSM logo/marka renkleri ve tasarımında herhangi bir değişiklik yapılamaz. Belgeli kişi TÜRKAK ve/veya MYK logosunu kullanamaz.

Belge üzerindeki logolar hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz.

AESOBMSM’ nin akreditasyonu ve yetkisinin askıya alınması, geri çekilmesi veya daraltılması durumunda AESOBMSM, akreditasyonunun ve yetkisinin askıya alınması/ geri çekilmesi/ daraltılması ve bunun sonuçları hakkında bu işlemden etkilenen belge sahiplerini bilgilendirir. Ayrıca, akreditasyonunun geri çekilmesi veya daraltılması nedeniyle akreditasyon kapsamında vermiş olduğu sertifikaları geri çeker.

Yetkilendirmenin iptali durumunda MYK markasını kullanmaz; askıya alınması durumunda ise askı süresince markanın kullanımını durdurur.

Belge, belge sahibinin belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla çoğaltılabilir. Belge kapsamında herhangi bir daraltma olduğunda, kapsam dışı kalan konularda logo kullanımı durdurulmalıdır.

Belge, marka ve logonun doğru kullanılıp kullanılmadığının kontrolü, gözden geçirme faaliyetleri veya AESOBMSM’ ne iletilen itiraz ve şikayetlerle birlikte, İtiraz ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi Prosedürü kapsamında ele alınır.

Belge, marka ve logonun her türlü yanlış kullanımını Düzeltici/Önleyici Faaliyet Prosedürü kapsamında ele alır.

6. YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Bu prosedürün uygulanmasından tüm AESOBMSM personeli sorumludur.