Belgelendirme Süreci
Belgelendirme Süreci

Belgelendirme Kararı

Karar Verici; yetki kapsamındaki Ulusal Yeterlilikler ile Görev Tanımındaki şartları karşılayan ve konusunda uzman personel olarak AESOBMSM İktisadi İşletme tarafından atanan kişidir, belgelendirmeye ilişkin karar merciidir. Belgelendirme kararını veren Karar Verici, adayın sınavında görev alamaz. Karar Vericinin sahip olması gereken nitelik ve özellikler Karar Verici Görev Tanımı ile dokümante edilmiştir.

Karar Verici belgelendirme kararını, kendisine sunulan Sınav Sonuç Listesini, Sınav Tutanağını, sınav kamera kayıtlarını ve adayın dosyasında yer alan ilgili evrakı inceleyerek verir. 

Kamera kayıtlarının incelenmesi adımında, Karar Verici en düşük ve en yüksek not alan adayların kamera kaydının tamamını incelerken, diğerlerini keserek ve göz atarak inceler.

Belgelendirmeye ilişkin karar için Karar Verici, Belgelendirme Karar Formunun ilgili hanelerini işaretleyip imzaladıktan sonra, aday dosyalarını Belgelendirme Sorumlusuna teslim eder. 

Kontrol formu üzerinde puan toplama hatası varsa ve bu hata matematiksel bir işlemden kaynaklanıyorsa, puan toplama hesabında yapılan hatalar tutanak altına alınarak Karar Verici tarafından düzeltilir. Karar Verici, ölçme ve değerlendirme sürecinde belirgin bir hata var ise nihai kararı verir, şüpheli durumlarda ise farklı değerlendiricilerden bir komisyon kurarak kamera kaydı üzerinden değerlendirilmesini ister.

Komisyonun değerlendirmesi neticesinde değerlendiricinin hata yaptığı kesinleşirse karar verici tarafından bahse konu değerlendiricinin yanlış değerlendirmesine yönelik uyarı maili iletilir. Hata yaptığı düşünülen adımlar için iç eğitim düzenlenerek aynı uygunsuzluğun tekrar etmemesi sağlanır. Söz konusu eğitimden sonra ilgili değerlendiricinin ilk sınavı karar verici tarafından baştan sona kadar izlenerek yeniden değerlendirilir.

Sınav sonuçlarına ilişkin bilgiler Aday Bildirim Formu ile MYK’ya iletilir. Sınav sonuçları sınav tarihinden sonra en geç 10 (on) gün içerisinde bildirilirken; belge kararı ise, sınav sonuçlarının duyurulmasından sonra geçen 10 (on) gün içinde MYK’ya bildirilir.  Belge ücreti tahsil edildikten sonra MYK’ya iletilen bilgiler esas alınarak, MYK tarafından başarılı olan adaylara Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir. Düzenlenen Mesleki Yeterlilik Belgesi adaya iletilmek üzere AESOBMSM İktisadi İşletme’ ye gönderilir. Belgeler, o mesleğin Ulusal Yeterliliğinde belirlenen süreler içerisinde geçerli olur.

Sınavlardan başarılı olarak Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan adayların Belgeleri, daha önce imzalanarak 2 asıl nüsha şeklinde AESOBMSM İktisadi İşletme’ ye kargolanan Belge Kullanım Sözleşmelerinin İktisadi İşletme Müdürü tarafından imzalanmış bir asıl nüshası ile birlikte Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı sahibinin çalıştığı müşteriye elden teslim edilir ya da kargo/posta yoluyla gönderilir.

Belge ve kimlik kartlarını teslim alan müşteri tarafından belge ve kimlik kartları ilgili adaya Mesleki Yeterlilik Belgesi ve Belge Teslim Sözleşmesi imzalatılarak verilir. Müşteri kurumsal/toplu başvuruda bulunduğu ve sınav ve belgelendirme sürecini takip ettiği adayların imzaladığı Mesleki Yeterlilik Belgesi ve Belge Teslim Sözleşmesi ile AESOBMSM İktisadi İşletme elden teslim ya da kargo/posta yoluyla gönderir.

Belge almaya hak kazanan kişiler Belge Kullanım Sözleşmesi kapsamında belgenin kullanımı ve sorumlulukları ile ilgili şartları yerine getirecek şekilde davranmakla yükümlüdür. Belgelendirilmiş kişi AESOBMSM İktisadi İşletme internet sayfasında www.aesobmsm.org.tr  veya MYK internet sayfasında (www.myk.gov.tr)  adresinde yer alan “Belge Sorgulama” sekmesini kullanarak, yalnızca kendine ait olan bilgilere her zaman erişebilir. Bilgiler 3. (üçüncü) kişilerin erişimine karşı koruma altındadır.

Söz konusu süreçte ortaya çıkan uygunsuzluklara, İç Doğrulama Prosedürü ile Düzeltici/Önleyici Faaliyet Prosedüründe tanımlanan adımlara göre işlem yapılır.