Belgelendirme Sonrası Süreç
Belgelendirme Sonrası Süreç

 BELGENİN GÖZETİMİ

 Ulusal Standarda Dayalı Ulusal Yeterliliklerde Gözetim

Ulusal standarda dayalı ulusal yeterliliklerde belgelendirilen  ve ilgili yeterlilikte gözetim şartı bulunmayan belgelendirilmiş kişilerin, belge gözetimleri yapılmaz.

Yeniden Belgelendirme

AESOBMSM İktisadi İşletme tarafından belge yenileme faaliyetleri, aşağıda belirtilen yöntemlerden, belgelendirilmiş kişinin tercih ettiği birine göre gerçekleştirilir:

a) Belgelendirilmiş kişi; belgesinin geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az 2 (iki yıl) veya son 6 (altı) ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.), uluslararası standartlara dayanan ulusal yeterliliklerde ise ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen kanıtları AESOBMSM İktisadi İşletme iletir.

b) Belgelendirilmiş kişi; ilgili ulusal yeterliliğin içerdiği performansa dayalı sınavların tamamına katılır, teorik sınavlara tabi tutulmaz.

Belge yenileme tek sefere mahsus bir faaliyet olmayıp kişinin yenilediği her belge için geçerlilik süresi sonunda yeniden belge yenileme hakkı bulunur. Belgenin yenilenebilmesi için mevcut belgenin geçerli durumda olması gerekir, geçerliliği askıya alınmış veya iptal edilmiş durumdaki belgeler için belge yenileme yapılamaz. Geçerlilik durumu askıda olan belgeler için askı durumu kalktıktan sonra belgenin geçerlilik süresi devam ediyorsa belge yenileme yapılabilir.

Belgelendirilmiş kişi, belge yenileme başvuru dönemi içerisinde belge yenileme başvurusu yapabilir. Başvuru dönemi, belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden 3 (üç) ay önce başlar ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinde sona erer.

Belgenin geçerlilik süresinin dolmasından 3 (üç) ay önce, belgelendirilmiş kişi Belgelendirme Sorumlusu tarafından bilgilendirerek (e-posta veya telefon yoluyla), belge yenileme başvurusunda bulunması için davet edilir. Belge yenileme başvuru döneminin başlangıç tarihinden önce ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmez. Kişilere yapılan bildirimleri gösteren kanıt ve kayıtlar Belgelendirme Sorumlusu tarafından saklanır.

Başvuru dönemi içerisinde başvurusunu yapmış kişi için mevcut belgesinin geçerlilik süresi dolmadan önce AESOBMSM İktisadi İşletme tarafından belge yenileme ön başvurusu MYK’ya bildirilir. Ön başvurusu zamanında MYK’ya bildirilmiş kişilerden; kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenileyecekler için mevcut belgenin geçerlilik süresi dolduktan en geç 3 (üç) ay sonrasına kadar, sınavla belge yenileyecekler için ise mevcut belgenin geçerlilik süresi dolduktan en geç 1 (bir) yıl sonrasına kadar belge yenileme işlemleri tamamlanır.

Belge yenileme sonucunda kişi için yeni bir belge düzenlenir. Belge yenileme kararı mevcut belgenin geçerlilik bitiş tarihinden önce alınmışsa yeni belgenin düzenlenme tarihi, ilgili ulusal yeterlilikte aksi belirtilmediği takdirde mevcut belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden bir sonraki gündür. Belge yenileme kararı mevcut belgenin geçerlilik bitiş tarihinden sonra alınmışsa yeni belgenin düzenlenme tarihi, ilgili ulusal yeterlilikte aksi belirtilmediği takdirde belge yenileme kararının alındığı tarihtir.

Kanıt ve/veya Portfolyo Değerlendirmesiyle Belge Yenileme

Belgelendirilmiş kişi sınavla belge yenilmek istememesi halinde, belge geçerliliğinin sonunda, belge sahibinden veya belgeli kişinin çalıştığı iş yerinden Hizmet Bildirim ve Performans Formu istenir. 

Belgelendirilmiş kişi eğer bir işyerinden bağımsız olarak çalışıyorsa, çalışmaya devam ettiğine dair kanıt sunması istenir. Bu konuda sigorta belgesi/hizmet dökümü veya ticaret odası sicil kaydı vb. belgeler kanıt olarak kabul edilebilir. Kanıt sunamayan başvuru sahibi ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen belge yenileme sınav(lar)ına girebilir. Sınav(lar)da başarılı olması halinde belge yenilemeye hak kazanır.

Belgeli kişiye ait bilgiler/kanıtlar Yeniden Belgelendirme Formu üzerine işlenir. Söz konusu form Karar Verici tarafından değerlendirilir ve belgenin yenilenmesine karar verilir. 

Yeni belgenin düzenlenme tarihi, ilgili ulusal yeterlilikte aksi belirtilmediği takdirde belge yenileme kararının alındığı tarihtir. Belge yenileme kararı, mevcut belgenin geçerlilik bitiş tarihinden sonra da alınabilir.  

Sınavla Belge Yenileme

Sınavla belge yenileme başvuruları ise AESOBMSM İktisadi İşletme’ ye yapılabileceği gibi belgenin kapsadığı ulusal yeterlilik birimlerinin tamamında en az bir yıl süresince sınav ve belgelendirme faaliyetleri yürütmüş olan farklı bir belgelendirme kuruluşuna da yapılabilir.

AESOBMSM İktisadi İşletme, vermiş olduğu belgelerin geçerlilik tarihlerini ve talepleri göz önünde bulundurarak belgesinin geçerlilik süresi dolmak üzere olan kişilerin belge yenilemesine imkan tanıyacak yeterli sayıda belge yenileme sınav(lar)ı açar. Belge yenileme sınavları, belgelendirme programında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavlar olarak düzenlenir. Değerlendirme sonucu olumlu olan kişilerin belge geçerlilik süreleri, 5 (beş) yıl daha uzatılır. 

Belge yenileme sınav(lar)ı başvuru sahibinin belgesinin geçerlilik süresi tamamlanmadan önce düzenlenir. Başvuru sahibinin, belgesinin geçerlilik süresinin sonunda başvuru yapması halinde sınav(lar) sürenin bitiminden sonraya sarkabilir. Bu gibi durumlarda AESOBMSM İktisadi İşletme başvurusunu uygun bulduğu kişi için düzenleyeceği sınav(lar)ı kişinin başvuru tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde MYK’ya bildirir.

Sınavla belge yenileme başvurusu için kişi, AESOBMSM İktisadi İşletme Portal’dan online sınav kaydı yapabileceği gibi AESOBMSM İktisadi İşletme internet sitesi (www.aesobmsm.org.tr/) üzerinden indirdiği Sınav Başvuru Formu aracılığıyla ya da AESOBMSM İktisadi İşletme ofisine gelerek de başvuru yapabilir. Kişi Ücret Çizelgesinde belirtilen Belge Yenileme Ücretini öder ve Sınav Başvuru Formunun ilgili kısımlarını doldurup imzalayarak dekont ile birlikte AESOBMSM İktisadi İşletme’ ye elden/kargo/posta yoluyla teslim eder.

AESOBMSM İktisadi İşletme başvuru sahibinin sunmuş olduğu başvuru evrakını Belgelendirme Prosedürü çerçevesinde değerlendirir. Başvurusu uygun bulunan başvuru sahibi, ilgili ulusal yeterliliğin performansa dayalı sınav(lar)ına tabi tutulur.

Sınav(lar)da başarılı olan başvuru sahibi için AESOBMSM İktisadi İşletme belge yenileme kararı alır ve başvuru sahibinden Ücret Çizelgesinde yer alan belge masraf karşılığını tahsil eder. Belge yenilemeye hak kazanan başvuru sahibi tarafından belge masraf karşılığının AESOBMSM İktisadi İşletme’ ye ödenmiş olduğu tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde AESOBMSM İktisadi İşletme, başvuru sahibi için belge talebini MYK’ya iletir.

Yeni belgenin düzenlenme tarihi, ilgili ulusal yeterlilikte aksi belirtilmediği takdirde belge yenileme kararının alındığı tarihtir. Belge yenileme kararı, mevcut belgenin geçerlilik bitiş tarihinden sonra da alınabilir. 

AESOBMSM İktisadi İşletme’ de yapılan belge yenileme sınavlarının bir kısmından başarısız olmuş başvuru sahibi; başarısız olduğu sınav(lar)a yeniden AESOBMSM İktisadi İşletme’ de girmesi halinde önceden başarılı olduğu sınav(lar)dan muaf tutulur. AESOBMSM İktisadi İşletme dışında farklı bir kuruluşta sınava girmek istemesi halinde ise sınavların tamamına tabi tutulur.

İlk defa girdiği belge yenileme sınavında başarısız olan kişilere belgesinin geçerlilik süresi dolmadan önce ilave sınav ücreti alınmadan AESOBMSM İktisadi İşletme tarafından bir kez daha sınav imkanı sağlanır. 

Ulusal Yeterliliklerin Güncellenmesi Durumunda Belge Yenileme Faaliyetleri

Ulusal yeterliliklerde meydana gelen değişikliklerin geçerli kılınması için, Ölçme Değerlendirme Komisyonu üyelerinin de katıldığı bir toplantı yapılarak, belgelendirme programının gözden geçirilmesi ve değişikliklerin geçerli kılınması faaliyeti yürütülür. Toplantılara gerek görülmesi halinde konularında tecrübeli uzmanlar da davet edilebilir.

Bu toplantıda aşağıdaki hususların:

v  Ulusal Yeterlilikte hangi değişikliklerin gerçekleştiğinin,

v  AESOBMSM İktisadi İşletme söz konusu değişikliklerin geçerli kılınabilmesi için yapması gereken düzenlemelerin,

v  Personel Belgelendirme Sisteminde değişikliklere gidilmesinin gerekip gerekmediğinin,

v  Personel ve kaynak ihtiyaçlarındaki değişikliklerin,

v  Yeniden belgelendirme sürecindeki adayların değişikliklere nasıl uyum sağlayacağı vb. ilgili diğer konuların

tespit ve değerlendirmesi yapılır.

Ulusal Yeterliliklerde yapılan değişiklikler kapsamında, Ölçme Değerlendirme Komisyonu Üyeleri; ölçme-değerlendirme kısımları, yeterlilik birimleri, öğrenme çıktıları, başarım ölçütleri, EK-2 Bilgiler Tablosu ve EK-2 Beceri ve Yetkinlikler Tablosu ile sorular arasındaki ilişkileri gözden geçirir. Bu gözden geçirme neticesinde yeni oluşan kriterlere göre eksik ya da düzenlenmesi gereken sorular/hususlar belirlenir. Boşa çıkan sorular kullanım dışı bırakılır.

AESOBMSM İktisadi İşletme belgelendirme programında yer alan ulusal yeterliliklerin güncellenmesi ve belgelendirme programı kapsamına güncel ulusal yeterliliği eklemesi halinde faaliyetlerini güncel ulusal yeterliliğe göre sürdürür. AESOBMSM İktisadi İşletme yetkisini güncel ulusal yeterliliğe taşıyıncaya kadar belge yenileme faaliyetlerini yetki kapsamındaki ulusal yeterlilikte belirtilen şartlara göre gerçekleştirmeye devam eder.

Belgelendirme programındaki ulusal yeterliliklerde ölçme-değerlendirme ve ilave ölçme-değerlendirme gerektiren değişikliklerin yapılması durumunda belge yenilemek isteyen başvuru sahibi yeterlilikte yapılan değişiklikler ve belirtilen şartlara uygun şekilde ölçme-değerlendirmeye tabi tutulur ve başarılı olması halinde belge yenilemeye hak kazanır.

Belgelendirme programındaki bir ulusal yeterliliğin yürürlükten kaldırılması ve söz konusu ulusal yeterliliğin kapsamını içeren birden fazla ulusal yeterliliğin oluşturulması durumunda; başvuru sahibinin yeterliliklerde yapılan değişikliklere ve belirtilen şartlara uygun şekilde belge yenilemeye hak kazanması halinde başvuru sahibi için birden fazla belge düzenlenebilir.

Belgelendirme programındaki birden fazla ulusal yeterliliğin yürürlükten kaldırılarak yerine söz konusu ulusal yeterliliklerin kapsamını içeren yeni bir ulusal yeterliliğin oluşturulması durumunda; başvuru sahibinin yeterliliklerde yapılan değişikliklere ve belirtilen şartlara uygun şekilde belge yenilemeye hak kazanması halinde başvuru sahibine yeni ulusal yeterlilikte belge düzenlenir.

Belgelendirme programındaki bir ulusal yeterliliğin yürürlükten kaldırılması ve söz konusu ulusal yeterliliğin kapsamını içeren yeni bir ulusal yeterlilik oluşturulmaması durumunda; yürürlükten kaldırılan ulusal yeterlilikte daha önce belge almış kişiler belgelerinin geçerlilik sürelerinin sonunda belge yenileyemezler.

Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun (MYK) yeniden belgelendirmeyi gerektirecek şekilde ilgili belgelendirme programında değişiklik yapması durumunda, Belgelendirme Sorumlusu belgelendirilmiş kişiyi bilgilendirerek (e-posta veya telefon yoluyla), belge yenileme işlemleri için davet eder.

Belgenin Askıya Alınması

AESOBMSM İktisadi İşletme belgelendirilmiş kişi ile ilgili olarak, belgenin geçerlilik süresi boyunca, aşağıdaki durumların oluşması halinde belgenin askıya alınmasına karar verir ve belgenin kullanılmasına izin vermez.

Ø  Belge sahibinin Belge Kullanım Sözleşmesi şartlarına aykırı davranışlarının tespit edilmesi,

Ø  Belge sahibinin, Belge, Marka ve Logo Kullanım Prosedürüne aykırı bir tutum içinde bulunması ve MYK, TÜRKAK ve AESOBMSM İktisadi İşletme logolarını usulsüz olarak kullandığının tespit edilmesi,

Ø  Belge sahibinin, belge yenilemede gerekli şartları sağlamaması ya da sağladığına dair kanıtları AESOBMSM İktisadi İşletme’ ye ulaştırmaması

durumlarında belge geçerlilik süresine bakılmaksızın belgesi askıya alınır. Belge sahibi, belgenin askıya alındığının kendisine bildirilmesinden itibaren belge kullanımını durdurmakla yükümlüdür. 6 (altı) ay boyunca belgenin askıda kalması ve belirtilen süre zarfında gerekli kanıtların AESOBMSM İktisadi İşletme’ ye ulaştırılmaması durumunda kişinin belgesi iptal edilir. Gerekli kanıtların AESOBMSM İktisadi İşletme’ ye sunulmasının ardından Karar Verici tarafından belgenin askısı ortadan kaldırılır.

Askıya alınma durumu, belge sahibine Belgelendirme Sorumlusu tarafından e-posta veya telefon yoluyla bildirilerek, AESOBMSM İktisadi İşletme internet sayfasındaki (https://aesobmsm.org.tr/ ) belge sorgulama sekmesinden duyurulur.

Belgenin İptali

Mesleki Yeterlilik Belgesi aşağıdaki durumlarda iptal edilir:

Ø  Belge sahibi hakkında, İtiraz ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi Prosedürü kapsamında incelenerek ispatlanan kesinleşmiş şikayetin bulunması,

Ø  Belgenin askıya alınma süresi içerisinde, askıya alınma sebeplerini ortadan kaldırdığına dair yeterli ve ikna edici delilleri sunamaması,

Ø  Belge sahibinin, belgelendirme programı şartlarını karşılayamadığının ve artık mesleğini icra edemeyeceğinin tespit edilmesi,

Ø  Belge sahibin, belge geçerlilik süresi sonunda, yeniden belgelendirme için ilgili Ulusal Yeterlilikte yer alan şartları sağlayamaması,

Ø  Belge sahibinin, belge geçerlilik süresi sonunda yeniden belgelendirme için ilgili Ulusal Yeterlilikte gerçekleşmiş değişiklik şartlarını sağlayamaması

durumlarında, belge geçerlilik süresine bakılmaksızın belgesi iptal edilir. Belge sahibi iptal edilen belgenin kullanımını durdurmakla ve 20 (yirmi) gün içerisinde belge, kimlik kartı ve eklerini AESOBMSM’ ye iade etmekle yükümlüdür. Aksi durumlarda ortaya çıkacak her türlü olumsuzluğun sorumlusu belge sahibidir. İptal durumu, Belgelendirme Sorumlusu tarafından belge sahibine e-posta veya telefon yoluyla bildirilerek, AESOBMSM İktisadi İşletme internet sayfasındaki (https://aesobmsm.org.tr/) belge sorgulama sekmesinden duyurulur.

Uyarı yapıldığı halde, askıya alınan ya da iptal edilen belgesini kullanmaya devam eden kişiler hakkında yasal işlem başlatılır.

Belgesi iptal edilen kişi ilk başvuru sürecini uygulayarak yeniden belgelendirme talebinde bulunabilir.

Belgeli kişinin vefat etmesi durumunda kişinin belgesi iptal edilir.