Belge ve Logo Kullanımı
Belge ve Logo Kullanımı

Belge Kullanımı

AESOBMSM tarafından düzenlenen sınavlardan başarılı olan adaylar Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanırlar ve AESOBMSM İktisadi İşletme belgelendirilmiş kişiler ile Belge Kullanım Sözleşmesi imzalar. İki asıl olarak imzalanan Sözleşmelerin bir asıl nüshası AESOBMSM İktisadi İşletmesi’ nde, bir asıl nüshası ise belgelendirilmiş kişide kalır.

Belge Kullanım Sözleşmesini imzalayarak belgesini teslim alan belgelendirilmiş kişi; AESOBMSM İktisadi İşletme’ nin belge, marka ve logo kullanım şartlarını kabul etmiş sayılır.

Belgelendirilmiş kişilerin TÜRKAK ve MYK kurallarına uyması gerekir. Bu husus AESOBMSM İktisadi İşletmesi internet sitesinde www.aesobmsm.org.tr kamuya ilan edilmiştir.

Belge, AESOBMSM İktisadi İşletme’ nin mülkiyetindedir. Belgelendirme Prosedürüne ve yasal şartlara uyulması koşuluyla, belgelendirilen kişi belgenin geçerli olduğu süre içerisinde belgeyi kullanım hakkına sahiptir. Belgeler, belgelendirilmiş kişi tarafından hiçbir surette başkasına devredilemez, kullandırılamaz. 

Belge, sadece verildiği kapsam dahilinde geçerlidir. Belgeye uygun olmayan atıflarda bulunulması ya da belgelerin, markaların veya logoların yayınlarda, kataloglarda vb. yanıltıcı biçimde kullanılması yasaktır. Verilen belgeler başvuruda bulunan adaya aittir. Bu nedenle, firma veya ürün belgesi izlenimi verecek şekilde kullanılamaz. Sistem veya ürün belgesi izlenimi verecek şekilde kullanıldığı tespit edilen belgeler için yazılı uyarı yapıldığı halde, belgeyi bu şekilde kullanmaya devam eden kişiler hakkında yasal işlem başlatılır.

Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.

Belgelendirilen kişiler, belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz. Belge üzerinde herhangi bir yırtılma veya belgenin anlaşılmasını engelleyecek bozulma olması durumunda, kişi belge kullanımını sona erdirir ve belgenin yenilenmesi için tahrip olan belge ile birlikte AESOBMSM İktisadi İşletme’ ye başvurur.

Geçerlilik süresi içinde, kaybedilmesi veya belgede yer alan kişisel bilgilerde değişiklik olması durumunda, belgelendirilmiş kişi AESOBMSM İktisadi İşletme’ ye başvurarak yeni bir belge düzenlenmesini isteyebilir. Bu işlemler için Ücret Çizelgesinde yer alan belge masraf karşılığı talep edilir.

Belgeler, AESOBMSM İktisadi İşletme’ nin veya AESOBMSM İktisadi İşletme belgelendirme sisteminin itibarına zarar verecek yahut kamu güvenini kaybettirecek şekilde kullanılmamalı, belgeler ile ilgili AESOBMSM İktisadi İşletme’ yi yetkisiz kılacak veya yanlış yola sevk edebilecek açıklamalar yapılmamalıdır.

Belgenin askıya alınması veya geçerlilik süresinin dolması halinde belge, geçerliliğini yitirir. Belgenin hangi koşullarda askıya alınacağı ve iptal edileceği Yeniden Belgelendirme ve Takip Prosedüründe belirlenmiştir. Belge sahibi, belgenin askıya alındığının kendisine bildirilmesinden itibaren belge kullanımını durdurmakla yükümlüdür. 6 (altı) ay boyunca belgenin askıda kalması ve belirtilen süre zarfında gerekli kanıtların AESOBMSM İktisadi İşletme’ ye ulaştırılmaması durumunda kişinin belgesi iptal edilir.

Belgenin haksız kullanımından doğan sorumluluk belgelendirilmiş bireye aittir. Belgelendirilen kişi, belgesinin askıya alınması veya iptalinden sonra belgesini veya belgedeki logoları kullanmayı ve ona atıfta bulunmayı durdurmakla ve ayrıca belge kapsamındaki her türlü değişikliği AESOBMSM İktisadi İşletme’ ye bildirmekle yükümlüdür.

Logo/Marka Kullanımı

AESOBMSM İktisadi İşletme markası ve logosu, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) marka ve logolarıyla birlikte kullanıldığında AESOBMSM İktisadi İşletme tarafından;

·          TÜRKAK Akreditasyon Markası’ nın TÜRKAK Tarafından Akredite Edilmiş Kuruluşlarca Kullanılmasına İlişkin Şartlar (R10.06) Rehberine,

·          MYK Mesleki Yeterlilik Kurumu Markasının Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslarına

·          29503 sayı ve 15 Ekim 2015 tarihli Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği’ne uyulur.

TÜRKAK ve MYK logoları yalnızca ilgili kuruma ait olup, ortak gerçekleştirilen ulusal ya da uluslararası projelerde kurum izni ile kullanılması dışında, başka biri kurum, kuruluş, kişi tarafından kullanılması yasaktır.

AESOBMSM İktisadi İşletme logosu; AESOBMSM İktisadi İşletme haricindeki kişi, kurum ve kuruluşlarca sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir. AESOBMSM İktisadi İşletme logo/marka renkleri ve tasarımında herhangi bir değişiklik yapılamaz. Belgeli kişi TÜRKAK ve/veya MYK logosunu kullanamaz.

Belge üzerindeki logolar hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz.

AESOBMSM İktisadi İşletme’ nin akreditasyonu ve yetkisinin askıya alınması, geri çekilmesi veya daraltılması durumunda AESOBMSM İktisadi İşletme, akreditasyonunun ve yetkisinin askıya alınması/ geri çekilmesi/ daraltılması ve bunun sonuçları hakkında bu işlemden etkilenen belge sahiplerini bilgilendirir. Ayrıca, akreditasyonunun geri çekilmesi veya daraltılması nedeniyle akreditasyon kapsamında vermiş olduğu sertifikaları geri çeker.

Yetkilendirmenin iptali durumunda MYK markasını kullanmaz; askıya alınması durumunda ise askı süresince markanın kullanımını durdurur.

Belge, belge sahibinin belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla çoğaltılabilir. Belge kapsamında herhangi bir daraltma olduğunda, kapsam dışı kalan konularda logo kullanımı durdurulmalıdır.

Belge, marka ve logonun doğru kullanılıp kullanılmadığının kontrolü, gözden geçirme faaliyetleri veya AESOBMSM İktisadi İşletme’ ne iletilen itiraz ve şikayetlerle birlikte, İtiraz ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi Prosedürü kapsamında ele alınır.